Stadgar

Vänföreningens stadgar

Stadgar 2004 med beslutade ändringar av årsmöten den 21 mars 2007 och den 10 mars 2008.

 • § 1. Firma 
  Föreningens firma är Vänföreningen Musik på Slottet, registrerad i Stockholm. Styrelsen befullmäktigar minst två ledamöter av styrelsen rätt att teckna föreningens firma var för sig.
 • § 2. Syfte
  Föreningens syfte är att vara ett stöd och en stimulans till Musik på Slottet.
 • § 3. Medlemskap 
  Medlemskap tillerkänns enskild eller juridisk person som under verksamhetsåret erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Föreningens styrelse har rätt att utse hedersledamöter.
 • § 4. Årsmöte
  Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske per post och vara stämplad senast 14 dagar före utsatt möte. Beslut fattas med enkel majoritet, varvid varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.
 • § 5. Ärende vid årsmöte
 • 1. Val av ordförande att leda mötet
 • 2. Val av sekreterare för mötet
 • 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
 • 5. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning jämte revisorns berättelse
 • 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • 7. Val av ordförande
 • 8. Val av övriga styrelsen
 • 9. Val av revisor och en revisorsuppleant
 • 10. Val av valberedningen med minst tre medlemmar
 • 11. Fastställande av årsavgift
 • 12. Övriga ärenden
 • § 6. Extra föreningsmöte
  Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så påfordrar. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske per post och vara stämplad senast 14 dagar före utsatt möte. Beslut fattas med enkel majoritet, varvid varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • § 7. Styrelse 
  Styrelsen består av ordförande och sex till nio ledamöter, varav Musik på Slottets ledare är en självskriven ledamot. Vidare finns högst två suppleanter. Ordföranden och övriga väljs av årsmötet på ett år. Styrelsen kan adjungera medlemmar till vissa sammanträden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om tre ledamöter av styrelsen så påfordrar. Styrelsen är beslutför om minst två tredjedelar av styrelsens medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslutsprotokoll skall föras och justeras av ordföranden och ytterligare en medlem eller två medlemmar om ordföranden inte är närvarande.
 • § 8. Verksamhetsår
  Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
 • § 9. Revision 
  Revisorns granskning skall vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen senast 14 dagar före utsatt årsmöte.
 • § 10. Stadgeändring 
  Beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte och med minst två månaders mellanrum.
 • § 11. Föreningens upplösning
  Beslut om upplösning skall fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, med minst två månaders mellanrum. Om föreningen upplöses, tillfaller föreningens tillgångar Musik på Slottet.